De rijschool van Amsterdam en omgeving! 020-6148660

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Rijschool Nieuw Amsterdam 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van Autorijschool Nieuw Amsterdam B.V. behoudens indien en voor zover Rijschool Nieuw Amsterdam schriftelijk anders verklaart.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rijschool Nieuw Amsterdam zijn eerst gebonden, nadat een en ander door of namens haar schriftelijk is bevestigd. Elke opdracht c.q. inschrijving die door Rijschool Nieuw Amsterdam aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd, tenzij deze bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.

Artikel 1 – Annulering

Van een pakketopleiding is sprake wanneer samengestelde onderdelen (theorie- en/of praktijk) onder één prijs en pakketnaam zijn gekocht.
Van een spoedopleiding is sprake, bij meer dan 2 lesuren per week.

Los geboekte en afzonderlijke praktijk- en theorielessen (niet behorend tot een opleidingspakket en/of spoedopleiding) kunnen kosteloos worden geannuleerd indien die annulering plaatsvindt uiterlijk 2 werkdagen voor de dag waarop de betreffende les plaatsvindt. Anders is het volledige lesgeld verschuldigd. De zaterdag/zondag wordt niet als werkdag beschouwd.

Vindt annulering van een opleidingspakket (theorie of praktijk en/of spoedopleiding) plaats dan is het volgende verschuldigd:

  • Annulering minder dan twee weken voor aanvang van de activiteit: 100% van het cursusgeld;
  • Annulering tot twee weken voor aanvang van de activiteit: 75% van het cursusgeld;
  • Annulering tot vier weken voor aanvang van de activiteit: 50% van het cursusgeld;
  • Annulering tot zes weken voor aanvang van de activiteit: 25% van het cursusgeld.
  • De leerling is deze kosten niet verschuldigd als Rijschool Nieuw Amsterdam voor de aanvang van de opleiding de voor de leerling gereserveerde plaats heeft kunnen opvullen en het een volgeboekte opleiding betreft. Op Rijschool Nieuw Amsterdam rust niet de verplichting zich daarvoor extra inspanning te getroosten.
  • Bij de restitutie dient de cursist rekening te houden dat de actieprijzen van de lespakketten enkel geldig zijn zodra de rijopleiding wordt voortgezet tot en met het laatste CBR praktijkexamen. Als de kandidaat halverwege stopt met de lespakket zonder examen af te leggen, dan ziet Rijschool Nieuw Amsterdam de afgenomen rijlessen als losse rijlessen. Bij de verrekening wordt er in dit geval rekening gehouden met de losse rijles-tarieven en niet met de actieprijzen van het aangeschafte lespakket. En er wordt administratie kosten in rekening gebracht.
  • En gereserveerde theorie- of praktijkexamen is niet te annuleren. In dit soort gevallen kan Rijschool Nieuw Amsterdam de examengelden niet terugboeken. 

Praktijk- en theorielessen kunnen kosteloos worden geannuleerd:

  • Wanneer er een overlijden in de naaste familie is, en de begrafenis op de rijles dag valt;
  • In geval van spoedopname in het ziekenhuis.

Dit alleen ter beoordeling van Rijschool Nieuw Amsterdam; in alle gevallen moet dit schriftelijk aangetoond worden.

Artikel 2 – Betalingen en prijzen

Betaling van alle diensten en producten die Rijschool Nieuw Amsterdam aanbiedt zijn à contant of, indien de cursist een machtiging heeft verstrekt, per automatische incasso. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de lessen vooraf te voldoen. Dit kan door deze contant of per pin bij ons kantoor te voldoen. Mochten er meer lessen vooruit zijn betaald dan zijn afgenomen, dan zullen deze na beëindiging van de opleiding door de Rijschool Nieuw Amsterdam worden gecrediteerd.

Als er met Rijschool Nieuw Amsterdam is overeengekomen dat de lessen vooraf of achteraf per les door middel van een automatische incasso zullen worden geïncasseerd, dan zal opdrachtgever zorg dragen voor voldoende saldo op zijn rekening. Mocht de incasso om administratieve redenen geen doorgang kunnen vinden, dan blijft de opdrachtgever altijd nog aansprakelijk voor de kosten. Ook kan Rijschool Nieuw Amsterdam de opleiding stilzetten of eventueel beëindigen, dit tegen gemaakte kosten.

Wanneer er sprake is van diensten, die door Rijschool Nieuw Amsterdam worden aangeboden en door middel van een nota gefactureerd zullen worden, dient dit schriftelijk te worden overeengekomen door middel van een door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging dient op origineel bedrijfspapier van de opdrachtgever te worden aangeleverd en getekend te zijn door de directeur of zijn vervanger die bevoegd is tot het geven van opdrachten aan derden.

Wanneer opdrachtgever niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan kan Rijschool Nieuw Amsterdam te allen tijde de gelden van vooruitbetaalde examens of voertuig inhuur hiermee verrekenen, dit zonder toestemming van cursist of opdrachtgever. Over de in rekening gebrachte diensten worden factuurkosten in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, kan de cursist zelf voor de kosten van de opleiding worden aangesproken.

Tenzij schriftelijk afwijkend is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de opdrachtgever, is hij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever naast de vergoeding van de rente een vergoeding voor incassokosten verschuldigd van 15% van de vordering met een minimum van € 100,00. Bij niet-tijdige betaling door de opdrachtgever heeft Rijschool Nieuw Amsterdam het recht om de desbetreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

De opdrachtgever kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd.

Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Betaling van alle cursussen die door Rijschool Nieuw Amsterdam worden aangeboden, dient vooraf te geschieden conform bovengenoemde voorwaarden. Rijschool Nieuw Amsterdam verstrekken dan een betalingsbewijs dat bij aanvang van de cursus aan de docent getoond dient te worden.

Gemaakte afspraken door derden met Rijschool Nieuw Amsterdam over het lessen op rekening mogen alleen gedaan worden na goedkeuring van de directie. Ook kan de directie van Rijschool Nieuw Amsterdam zonder opgave van reden het lessen op rekening stopzetten.

Rijschool Nieuw Amsterdam is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de prijzen van aangeboden diensten te verhogen. De cursist of opdrachtgever heeft dan het recht om de opleiding te staken, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisgeving van de prijsverhoging.

Artikel 3 – Afspraken

Rijschool Nieuw Amsterdam kunnen, wanneer er sprake is van overmacht, slechte weersomstandigheden en binnengekomen examens, te allen tijde de praktijk- en theorieopleidingen afzeggen. Rijschool Nieuw Amsterdam kan nimmer door de leerling voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.

Indien de cursist zich niet op de afgesproken plaats meldt voor zijn praktijkles, wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De instructeur blijft maximaal 15 minuten wachten.

Rijschool Nieuw Amsterdam kan in het geval van overmacht, ziekte, vakantie of een vrije dag van de instructeur, een andere instructeur aanwijzen om de lessen of de cursus voor hem waar te nemen. Mocht de cursist dit bezwaarlijk vinden, dan kan hij hiervan melding doen aan de rijschool na de eerstvolgende les. Eventueel kan dan besloten worden om de opleiding tijdelijk stil te zetten, of om een andere vervanger aan te wijzen. Deze regeling is niet van toepassing op pakketopleidingen waarvan het praktijkexamen al vaststaat.

Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, en het wel verantwoord is om rijinstructie te geven, dan kan Rijschool Nieuw Amsterdam besluiten om de examen rit om te zetten in een praktijkles. De kosten voor deze praktijkles zullen verrekend worden met de inhuur van het voertuig voor het examen.

Artikel 4 – Wettelijke verplichtingen

De leerling verklaart hierbij dat hij bij deelname aan de praktijklessen op de openbare weg ten tijde van de eerste afspraak 16,5 jaar is, in het bezit is van de benodigde certificaten c.q. rijbewijzen voor de betreffende categorie en dat hem niet bij gerechtelijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.

Indien mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Rijschool Nieuw Amsterdam volledig, en zal de leerling eventueel alle ter zake aan Rijschool Nieuw Amsterdam opgelegde boetes vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

De leerling heeft zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat hij bij de praktijk- en theorie-examens van de BNOR, CCV en het CBR over de benodigde examenbescheiden beschikt. Deze bescheiden staan vermeld in de exameneisen BNOR, CCV en het CBR. Deze liggen ter inzage bij Rijschool Nieuw Amsterdam Op verzoek kunnen deze naar de leerling worden toegezonden.

Rijschool Nieuw Amsterdam zorgt ervoor dat de rijles wordt gegeven door instructeurs/instructrices die voldoen aan de eisen gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

Rijschool Nieuw Amsterdam kan de les instructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of zijn gedragingen.

Leerlingen die instructie krijgen rijden geheel op eigen risico, zowel op ons oefenterrein als op de openbare weg. Rijschool Nieuw Amsterdam kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die kan ontstaan tijdens de praktijklessen. Deze is geheel voor het risico van de cursist zelf. Rijschool Nieuw Amsterdam vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de praktijklessen op de openbare weg alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van alle voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen en medicijnen en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Lichamelijke of materiële schade van de kandidaat zelf die niet verhaald kan worden op derden, kan niet verhaald worden op Rijschool Nieuw Amsterdam

Artikel 5 – Garantie

Rijschool Nieuw Amsterdam zal alle inspanningen verrichten die nodig zijn om de leerling in staat te stellen om het examen waarvoor de leerling zich heeft laten opleiden te kunnen behalen. Indien de leerling het examen niet behaalt, kan Rijschool Nieuw Amsterdam hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Ook wanneer het niet behalen van een examen veroorzaakt word door derden kan de aansprakelijkheid niet worden verhaald op Rijschool Nieuw Amsterdam

Examen, rijbewijsgaranties worden alleen verstrekt indien de leerling alle lessen van de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven heeft gevolgd en betaald. Deze garanties vervallen 6 maanden na het laatste examen.
Wanneer opdrachtgever een opleiding heeft afgesloten met een examengarantie en/of rijbewijsgarantie dan kan hij alleen gebruikmaken van de genoemde garantie indien opdrachtgever de lessen die geadviseerd zijn door zijn rijinstructeur ook gevolgd en betaald heeft.

Artikel 6 – Klachten

De leerling die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van Rijschool Nieuw Amsterdam, Jan Tooropstraat 83 – 1061 AA te AMSTERDAM.